THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Hem
  2. Användningsvillkor - Juridisk information

Användningsvillkor - Juridisk information

Anchor Menu

Läs väl igenom följande information kring hur denna webbplats får användas. Din tillgång och användning av webbplatsen är beroende till fullo om du accepterar och följer följande regler. Accepterar du inte nedan bör du genast lämna webbplatsen och inte ytterligare använda material du fått via webbplatsen.

Copyright och användning av innehåll

Allt innehåll på denna webbplats inklusive, men inte begränsat till, text, fotografier, bilder, video och mönster ("Innehållet") är copyrightskyddat av Kyocera, såvida inte annat anges. Kyoceras copyright är skyddad genom olika länders copyright-lagar, internationella konventioner och andra lagar. Förutom vad som uttryckligen är tillåtet av denna Webbplats och tillämpliga lagar, är annan användning av Innehållet inklusive, men inte begränsat till, reproducering, distribution, vidarepublicering, skickande, raderande, redigering eller anpassning strikt förbjudet.
Ingen publicering eller kommersiell användning av innehållet är tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera.
Ingen del av Innehållet får göras tillgängligt som en del av en annan Webbplats. Denna Webbplats och Innehållet får inte lagras (helt eller delvis) i en databas av någon sort eller användas för att bygga en databas eller för att distribuera en databas som innehåller denna Webbplats eller Innehållet.

Andra villkor och meddelanden kan gälla

Ytterligare allmänna villkor gäller för affärstransaktioner som utförs eller kampanjer som drivs av Kyocera via denna webbplats. Tillkommande villkor styr anslagstavletjänster, chattrum och/eller andra meddelande- eller kommunikationsfunktioner som erbjuds via denna webbplats. Ingenting i denna Juridiska informationssida är avsett att modifiera eller komplettera eventuella avtal som redan gäller mellan dig och Kyocera.

Även om dessa Användarvillkor är avsedda att gälla i allmänhet för allt innehåll som finns under global.kyocera.com kan denna Webbplats innehålla andra upphovsrättsmeddelanden och användarbestämmelser, vars villkor också måste iakttas och följas för de särskilda delar av denna Webbplats som dessa avser. Vissa delar av denna Webbplats är avsedda för besökare i specifika länder, vilket anges av specifika landsreferenser i Webbplatsens sidhuvudinformation. Användarvillkoren för landsspecifika Webbplatssidor kan variera och kan kommas åt från Kyoceras Webbplats för det specifika landet. Kyocera kan när som helst återkalla eller modifiera alla rättigheter som anges i denna Juridiska informationssida genom att uppdatera denna sida.

Andra immateriella rättigheter

Notera att alla produkter, processer eller teknologier som beskrivs i material på denna Webbplats kan vara föremål för andra immateriella rättigheter som tillhör Kyocera och dessa används inte på licens härunder. Kyocera, Kyoceras logga, Kyocera-symbolen och de flesta andra varumärkesnamn på denna Webbplats är världsomspännande varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Kyocera. Varumärken tillhörande andra parter identifieras där så är möjligt.

Kyocera-symbolen

Förenta staternas regerings användare

Bruk, reproducering eller spridning av Förenta staternas regering är föremål för de restriktioner som anges i DFARS 252.227-7013(c) och FAR 52.227-19 och eventuella andra ersättningsbestämmelser som kan vara tillämpliga.

Friskrivningsklausuler

INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS DIG "I BEFINTLIGT SKICK" ENBART FÖR DINA INTERNA INFORMATIONSSYFTEN, UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM KORREKTHET AV ELLER FULLSTÄNDIGHET PÅ INFORMATIONEN ELLER ANDRA GARANTIER AV NÅGON SORT, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSER. I INGEN HÄNDELSE SKALL KYOCERA VARA ANSVARIGT MOT NÅGON PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SPECIELL ELLER RESULTERANDE SKADA VID ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER FÖRLITANDE TILL INFORMATION ELLER MATERIAL SOM ERHÅLLITS VIA DEN ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD WEBBPLATS INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR I FORM AV FÖRLORAD VINST, AFFÄRSAVBROTT ELLER DATAFÖRLUSTER, ÄVEN OM KYOCERA UTTRYCKLIGEN FÅTT INFORMATION OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, I DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTET AV LAGEN. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER, SÅ BEGRÄNSNINGARNA OVAN GÄLLER KANSKE INTE DIG.

Materialet på denna Webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel och informationen kommer att förändras, uppdateras och raderas utan avisering. Kyocera kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i produkterna och/eller programmen som beskrivs i detta material. Kyocera ger inga garantier för att denna Webbplats drivs utan avbrott eller felfritt eller att fel kommer att korrigeras. Kyocera garanterar inte att denna Webbplats är kompatibel med din datorutrustning eller att denna Webbplats eller dess server är fria från fel eller virus, maskar eller "trojanska hästar" och Kyocera är inte ansvarigt för eventuella skador som du ådrar dig som en följd av sådant destruktivt innehåll.

Dessutom utställer Kyocera alls inga utfästelser eller garantier om någon annan Webbplats som du väljer att besöka genom denna Webbplats. Länkar som Kyocera anger till sådana webplatser tillhandahålls enbart för din bekvämlighet och detta skall inte betraktas som att Kyocera godkänner dessa webplatser eller något innehåll däri.

Lämna information till Kyocera

Se vår Sekretesspolicy för allmän information. Kyocera vill inte ta emot konfidentiell eller upphovsskyddad information från dig via denna Webbplats såvida inte du har ett annat skriftligt avtal med Kyocera som gäller spridning av sådan information. All information som Kyocera mottar genom sin Webbplats, förutom din personligt identifierbara information, vilken täcks av Kyoceras Sekretesspolicy, kommer att betraktas som EJ KONFIDENTIELL. GENOM ATT SÄNDA INFORMATION VIA DENNA WEBBPLATS ELLER PÅ ANNAT ELEKTRONISKT SÄTT TILL KYOCERA UTAN ETT SKRIFTLIGT AVTAL MED KYOCERA SOM GÄLLER MATERIALET DU LÄMNAR, FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER DU TILL ATT KYOCERA KAN ANVÄNDA DEN INFORMATION FÖR EGNA VALFRIA ÄNDAMÅL UTAN SKYLDIGHETER GENTEMOT DIG.

Juridisk information ? Storbrit./Irland version September 2010, Sverige September 2010.